امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

آموزش کتیا

این مجموعه به صورت مجزا در مطالب زیر قرار داده شده است.

اینجا صرفا توضیحات این نسخه ها ارائه می شود.

در ادامه توضیحات مورد نیاز حضورتان تقدیم می گردد.

 

مجموعه آموزشی کتیا پرو

بله طهاکو به عنوان مرجع نرم افزارهای مهندسی ایران در مسیر پیگیری اهداف خود در خدمت گذاری به مهندسین اقدام به انتشار آموزش های نرم افزاری کرد.

قبل از این مهمترین هدف تیم متخصص طهاکو تامین آرشیو نرم افزارهای مهندسی 2012 طهاکو بود.ولی با مرور زمان و دریافت درخاست های زیاد مبنی بر برگذاری کلاس های نرم افزاری در دپارتمان طهاکو ما تصمیم گرفتیم بهترین ها را مثل قبل در اختیار کاربران قرار دهیم تا همچنان بهترین باشیم.

امروز برای کاربران آخرین نسخه نرم افزار آموزشی کتیا پرو را با حجمی بالغ بر 15.3 گیگابایت مبنی بر 750 ساعت آموزش تخصصی کتیا آماده نموده ایم.


کامل ترین آموزش کتیا

نسخه مذکور قبل از ارئه نیاز به ذکر چند نکته را دارد:

  • تنها ویندوز ایکس پی قابلیت نصب این نرم افزار آموزشی را دارد.
  • کرک منحصر به فرد این نسخه توسط نالزرهای طهاکو تهیه شده است و همراه نسخه ارائه می شود.
  • تمام محیط های کتیا در این نسخه آموزش داده می شود.(750 ساعت)
  • کتیا پرو کاملترین نسخه آموزش کتیا در دنیا می باشد.
  • تمامی آموزش ها به صورت لاتین و به زبان انگلیسی می باشند.

 

 

Products and Assembly Design Course

1

- 119 fully illustrated tutorials (Video and Audio Narrations) with more than 6.0 Hours of viewing time.

2- Shows all possible details, from very beginning to advanced level.

3- Academic Learning Style. Demonstrating every mouse click along the way, and using class room training methods.

4- Goes through every subject, and shows every possible practical tips and design aspects.

5- Courses Covered:

§ Product Structure

§ Assembly Design
Following Is a Complete List of The Tutorials (all are presented in Video + Audio Narrations)

System Requirements:

Operating System: Windows 98, 2000, XP and Vista

Macromedia: Flash Player 8 or Later.

Minimum CPU: Intel Pentium 4 or equivalent processor
Minimum RAM: 256 MB
Hard Disk: 2 MB of Hard Disk for Program Installation.
+ 3.30 GB for Video Files (Optional).
DVD Player could be used instead.

DVD Drive : (DVD+R 16X)

Sound Card

Video Card 8 MB

1- Products Architecture
1-1 Working With The Product Architecture
1- Entering the Workbench, Creating A New And Opening An Existing Document
2 (A) Selection, Using Selecting Products only
2 (B) Selection, Using Selection Modes
3- Inserting a New Component
4- Inserting a New Part
5- Inserting a New Product
6- Inserting Existing Components And Related Problems
7- Part Number conflicts when inserting Model and Part
8- Inserting CATPart or CATProduct Documents from a Catalogue
9- Loading Components
10- Unloading And Reloading Components And Related problems
11- Using the Selective Load
12 (A) Setting up the Visualization And Design Modes
12 (B) Managing Part Number conflicts Between The Two Modes
13- Deactivating And Activating a Node
14- Deactivating And Activating a Terminal Node
15- Managing Representations
16- Reordering the Tree
17- Isolating a Part
18- Deactivating And Activating a Component
19 (A) Defining Contextual Links between Two Instances of the same Part
19 (B) Defining Contextual Links between two separate Instances ,with no dependences
19 (C) Defining Contextual Links Using Editing And Replacing Commands
20- What happens when you delete the Instance of a Contextual Part
21 (A) Using Flexible Sub-Products
21 (B) Applying Overload Position on Reference And The Related Difficulties

1-2 Management Of The
Product Architecture
1- Cutting, Copying and Pasting Objects
2- Paste Special
3- Replacing a Component by another one in Session
4- The Impacts of the Replace Command
5- Replacing a Specific Instance or All Instances of a Reference
6- General Idea About The Component Properties
7- Naming And Re-Naming
8- Generating Numbering
9 (A) Displaying the Bill of Material (BOM)
9 (B) Managing the Bill of Material (BOM)
9 (C) Extract a component from BOM
9 (D) Searching on BOM Attributes

2- Assembly Design
2-1 First: Quick Course
1- Entering And Preparing The Assembly Design Workbench
2- Fixing a Component
3- Inserting an Existing Component
4- Setting Constraints Between Components
5- Moving Constrained Components Using the Compass
6 -Adding and Renaming a New Component
7- Designing a Part in an Assembly Context
8- Editing a Parameter
9- Replacing a Component
10- Analyzing Assembly Constraints and Reconnecting the Broken one
11- Detecting Clashes and Editing a Component
12 -Exploding the Assembly

2-2 Second: Detailed Course
2-2-1 Managing The Constraints
In the Assembly Design
1- Creating And Managing Coincidence Constraint
2- Creating a Contact Constraint
3- Creating an Offset Constraint
4- Creating an Angle Constraint
5- Fixing a Component
6- Fixing Components Together
7- Using the Quick Constraint Command
8- Changing Constraints
9- Deactivating or Activating Constraints
10- Selecting the Constraints of Given Components
11- Editing Constraints
12- Modifying the Properties of a Constraint
13- Setting a Constraint Creation Mode
14- Inconsistent or Over-constrained Assemblies
15- Reordering Constraints in the Specification Tree
16- Refreshing Constraints

2-2-2 Defining Instantiation
And Analyzing
1- Defining Multi-Instantiation
2- Fast Multi-Instantiation
3- Inserting an Existing Component with Positioning
4-1 Computing Clash and Clearance Between Components
4-2 Analyzing Constraints
4-3 Analyzing Dependences
4-4 Analyzing Updates
4-5 Analyzing Degrees of Freedom

2-2-3 Moving Components
1- Translating Components
2- Rotating Components
3 (A) Manipulating Components
3 (B) Stop Manipulation on Clash
4- Snapping Components
5 (A) Smart Move
5 (B) Smart Move with Viewer
6- Exploding a Constrained Assembly

2-2-4 Using Assembly Tools
And Creating Annotations
1-1 Managing Products in an Assembly
1-2 Publishing Elements
2-1 Creating Weld Features
2-2 Creating a Text with Leader
2-3 Creating a Flag Note with Leader
2-4 Creating a Section View And Annotation Plane
2-5 Creating a Section Cut View And Annotation Plane

2-2-5 Design Aspects
1-1 Detecting Interferences
1-2 Reading Clash Command Results
1-3 Exporting Clash Results
2- Measuring Minimum Distances
3- Improving Performances
4- Generating CATPart from Product
5- Displaying the Assembly Mass Properties
6-1 Reconnecting a Replaced Representation
6-2 Reconnecting Constraints
7- Editing a Part in an Assembly Design Context
8- File And Session Management
9- Working With The Levels

2-2-6 Assembly Features
1- Assembly Split
2- Assembly Hole
3- Using Hole Series
4- Assembly Pocket
5- Assembly Remove and Add
6- Performing Symmetry
7- Modifying a Symmetry
8- Rotating a Component by Using the Symmetry Command
9- Reusing a Part Design Pattern

3- Structure Design
1-1 Prepare The workbench
1-2 Creating Shapes Using (Existing Support Type)
1-3 Creating Shapes Using (Point-to-Point Type)
1-4 Creating Plates
1-5 Placing Cut-outs
2- Placing Contextual End-cuts
3- Creating End Plates
4- Modifying The Shapes
5- Modifying the Design

Whatever your experience is; with this course, we let CATIA to be your first tool to build any project, whether it is an entry level or state-of-the-art design.

You can register your training course whenever you want. There will be no time limit for the registered package. Registration fee: 10 GBP only.

No need to create your own backup. You can order extra original DVD for backup. We produce our courses on premium DVD's brand.

 

لینک انتشار خبر کتیا پرو در:

گوگل-

 

catia-pro |  full part  |   15.30 G.B | of www.teha-co.com

کتیا

دانلود کتیا

catia

در بالا تصاویر کرک شده کتیا پرو آموزشی را در آزمایشگاه طهاکو می بینیم.