اکانت دانشگاهی

1,700,000 تومانیک سال

 • تعداد IP همزمان: 970 عدد
 • دسترسی به کل آموزه ها
 • امکان تمدید اکانت

اکانت سازمانی

370,000 تومانشش ماه

 • تعداد IP همزمان: 370 عدد
 • دسترسی به کل آموزه ها
 • امکان تمدید اکانت

اکانت شرکتی

170,000 تومانسه ماه

 • تعداد IP همزمان: 27 عدد
 • دسترسی به کل آموزه ها
 • امکان تمدید اکانت

اکانت گروهی

70,000 تومانیک ماه

 • تعداد IP همزمان: 7 عدد
 • دسترسی به کل آموزه ها
 • امکان تمدید اکانت