جامع ترین مجموعه آموزشی انسیس 14.5 تا 16.0 tutorials

ansys-16
(31400 تومان)

+

این محصول دارای اتوران اختصاصی طهاکو بوده و تماماً بصورت لاتین می باشد.

آموزش ها در قالب PDF و همچنین فایل های اکسپورت شده تمرینی می باشد.

توضیحات تکمیلی این پکیج آموزشی از اینجا قابل رؤیت می باشد.

اطلاعات این اثر:

سال انتشار : 2015

نسخه های تحت پوشش : 14.5 تا 16

وب سایت توسعه دهنده : www.ansys.com 

زبان: انگلیسی 
مجوز: نرم افزار

پیش نیازها: نرم افزار برای اجرای فرمت MP4 و مشاهده فایل های PDF

سر فصل های این آموزش ارزشمند به شرح زیر می باشد:

محیط اول آموزش انسیس AnsoftLinks

محیط دوم آموزش جامع انسیس ANSYS AIM

محیط سوم آموزش انسیس ANSYS Aqwa

محیط چهارم آموزش انسیس ANSYS Autodyn

محیط پنجم آموزش انسیس ANSYS BladeModeler

محیط ششم آموزش انسیس ANSYS DesignModeler

محیط هفتم آموزش انسیس ANSYS CFD

محیط هشتم آموزش انسیس ANSYS CFD-Post

محیط نهم آموزش انسیس ANSYS CFX

محیط دهم آموزشی انسیس ANSYS Composite PrepPost

محیط یازدهم آموزشی انسیس ANSYS Customization Suite

محیط دوازدهم آموزشی انسیس ANSYS Designer

محیط سیزدهم آموزشی انسیس ANSYS DesignerRF

محیط چهاردهم آموزشی انسیس ANSYS DesignerSI

محیط هفدهم آموزش بزرگ انسیس ANSYS DesignModeler

محیط هجدهم آموزش انسیس ANSYS DesignXplorer

محیط نوزدهم آموزش انسیس طهاکو ANSYS Explicit STR

محیط بیستم آموزش انسیس ANSYS Fluent

محیط بیست و یکم آموزش عظیم انسیس ANSYS Fluent Meshing or Tgrid

محیط بیست و دوم آموزش پیشرفته انسیس ANSYS HFSS

محیط بیست و سوم آموزش انسیس ANSYS ICEM CFD

محیط بیست وچهار آموزش انسیس ANSYS Icepak

محیط بیست و پنج آموزش انسیس ارئه شده از طهاکو ANSYS LS-DYNA

محیط بیست و شش آموزش انسیس ارئه شده از طهاکو ANSYS Maxwell

محیط بیست و هفت آموزش انسیس ارئه شده از طهاکو ANSYS Mechanical

محیط بیست و هشت آموزش انسیس ارئه شده از طهاکو ANSYS Mechanical APDL

محیط بیست و نهآموزش انسیس ارئه شده از طهاکو ANSYS Meshing

محیط سی آموزش انسیس ارئه شده از طهاکو ANSYS nCode DesignLife

محیط سی و یکم آموزش انسیس ارئه شده از طهاکو ANSYS PExprt

محیط سی و دوآموزش انسیس ارئه شده از طهاکو ANSYS Polyflow

محیط سی و سه آموزش انسیس ارئه شده از طهاکو ANSYS Q3D Extractor

محیط سی و چهار آموزش انسیس ارئه شده از طهاکو ANSYS Remote Solver Manager

محیط سی و پنج آموزش انسیس ارئه شده از طهاکو ANSYS Simplorer

محیط سی و شش آموزش انسیس ارئه شده از طهاکو ANSYS SIwave

محیط سی و هفت آموزش انسیس ارئه شده از طهاکو ANSYS SpaceClaim

محیط سی و نه آموزش انسیس ارئه شده از طهاکو ANSYS SpaceClaim Direct Modeler

محیط چهل آموزش انسیس ارئه شده از طهاکو ANSYS TurboGrid

محیط چهل و یک آموزش انسیس ارئه شده از طهاکو ANSYS Workbench

محیط چهل و دو آموزش انسیس ارئه شده از طهاکو other

محیط چهل و سه آموزش انسیس ارئه شده از طهاکو System Coupling