امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

بسته به نیازهای متفاوت قشرها با سطح گستردگی متفاوت در طهاکو چهار نوع دسترسی به اکانت ها تعریف شده است که به دلخواه کاربران می توانند یکی را بسته به نیاز خود انتخاب نمایند.

اکانت گروهی: برای گستردگی 1 تا 10 نفر

اکانت شرکتی: برای گستردگی 1 تا 100 نفر

اکانت سازمانی: برای گستردگی 1 تا 100 نفر

اکانت دانشگاهی: برای گستردگی 1 تا 1000 نفر