بسته به نیازهای متفاوت قشرها با سطح گستردگی متفاوت در طهاکو چهار نوع دسترسی به اکانت ها تعریف شده است که به دلخواه کاربران می توانند یکی را بسته به نیاز خود انتخاب نمایند.

اکانت دانشگاهی

970,000 تومانیک سال

 • تعداد IP همزمان: 970 عدد
 • دسترسی به کل آموزه ها
 • امکان تمدید اکانت

اکانت سازمانی

370,000 تومانشش ماه

 • تعداد IP همزمان: 370 عدد
 • دسترسی به کل آموزه ها
 • امکان تمدید اکانت

اکانت شرکتی

170,000 تومانسه ماه

 • تعداد IP همزمان: 27 عدد
 • دسترسی به کل آموزه ها
 • امکان تمدید اکانت

اکانت گروهی

70,000 تومانیک ماه

 • تعداد IP همزمان: 7 عدد
 • دسترسی به کل آموزه ها
 • امکان تمدید اکانت


Comments closed!