ملیکا ملک پور

 معرفی مدرس:

کارشناس نرم افزار و مدرس دوره های ICDL