سحر خیبری

 معرفی مدرس:

کارشناس ارشد مهندسی برق از دانشگاه بوعلی سینا همدان

درس های ارائه شده دیگر از این استاد

نام سطح آموزش تاریخ انتشار
دوره آموزش ملزومات متلب Mathwotk MATLAB R2017a 2016-08-09 12:57:51