Skip to main content

سفارشی‌سازی cable markersها در ترسیم‌های 3 فازی

Using cable markers
آموزش نحوه جابجایی شماره گذاری سیم ها و نحوه اعمال cable markers ها با ترسیم های 3فاز اتوکد الکتریکال بهمراه بررسی مسائل والد و فرزند و safely
فرهیخته عزیز لطفاً جهت دسترسی به این آموزه ویدئویی؛ پیکج مقابل را تهیه فرمایید: دسترسی به آموزش اتوکد الکتریکال.
دوره ها
درس ها
طهاکو من
0