Skip to main content

بررسی تخصصی کاربرد Taskها برای ایجاد هماهنگی ویرایشات انجام شده در ترسیمات کل پروژه در حین کار با ابزار Project Task List

Using the Project Task List

فیلم آموزشی نحوه اعمال ویرایشات انجام شده با ابزار Project Task List در ترسیمات پروژه بطور دسته جمعی جهت ایجاد هماهنگی در نرم افزار اتوکد الکتریکال

فرهیخته عزیز لطفاً جهت دسترسی به این آموزه ویدئویی؛ پیکج مقابل را تهیه فرمایید: دسترسی به آموزش اتوکد الکتریکال.
دوره ها
درس ها
طهاکو من
0