Skip to main content

بکارگیری فرمان DIN Rail برای terminal stripهای ترسیمات پنلی

Using the DIN Rail command

آموزش فرآیند تعریف دین ریل یا DIN Rail برای terminal strip های ترسیمات پنلی در نرم افزار اتوکد الکتریکال

فرهیخته عزیز لطفاً جهت دسترسی به این آموزه ویدئویی؛ پیکج مقابل را تهیه فرمایید: دسترسی به آموزش اتوکد الکتریکال.
دوره ها
درس ها
طهاکو من
0