Skip to main content

فایل host drawing بدون نام

Non-named host drawing

مدرس دوره در این ویدئو نشان می دهد که چگونه یک host drawing بی نام می تواند پیوست XREF را با استفاده از یک relative path داشته باش.

فرهیخته عزیز لطفاً جهت دسترسی به این آموزه ویدئویی؛ پیکج مقابل را تهیه فرمایید: دسترسی به آموزش اتوکد مکانیکال.
دوره ها
درس ها
طهاکو من
0