Skip to main content

Find and Replace در فایل‌های xref

Find and replace

در این ویدئو، مدرس دوره اتوکد مکانیکال نشان می دهد که چگونه می توانید XREF ها را در پالت External References پیدا و جایگزین کنید.

فرهیخته عزیز لطفاً جهت دسترسی به این آموزه ویدئویی؛ پیکج مقابل را تهیه فرمایید: دسترسی به آموزش اتوکد مکانیکال.
دوره ها
درس ها
طهاکو من
0