Skip to main content

بکارگیری خطوط مرکزی یا centerlineها

Using centerlines
آموزش کامل نحوه بکارگیری خطوط مرکزی یا centerlines ها در حین طراحی ترسیمات صنعتی در نرم افزار اتوکد مکانیکال
فرهیخته عزیز لطفاً جهت دسترسی به این آموزه ویدئویی؛ پیکج مقابل را تهیه فرمایید: دسترسی به آموزش اتوکد مکانیکال.
دوره ها
درس ها
طهاکو من
0