Skip to main content

تعریف قطعات و سوراخ‌ها

Adding parts and holes

آموزش تعریف قطعات و سوراخ های از پیش تعریف شده در Library نرم افزار اتوکد مکانیکال به داخل ترسیمات صنعتی

فرهیخته عزیز لطفاً جهت دسترسی به این آموزه ویدئویی؛ پیکج مقابل را تهیه فرمایید: دسترسی به آموزش اتوکد مکانیکال.
دوره ها
درس ها
طهاکو من
0