Skip to main content

افزودن قطعات یا پارت‌های استاندراد

Inserting standard parts

آموزش کامل درج قطعات یا Partهای استاندارد به نقشه ها در حین طراحی ترسیمات صنعتی با استفاده از نرم افزار اتوکد مکانیکال

فرهیخته عزیز لطفاً جهت دسترسی به این آموزه ویدئویی؛ پیکج مقابل را تهیه فرمایید: دسترسی به آموزش اتوکد مکانیکال.
دوره ها
درس ها
طهاکو من
0