Skip to main content

Annotate یا علامت‌گذاری پارت‌ها یا قطعات و subassemblieها یا زیرمونتاژها

Annotating parts and subassemblies

آموزش نحوه درج سمبل های و علامت گذاری های مرتبط با پروسه اندازه گیری در نقشه ها و طراحی های نرم افزار اتوکد مکانیکال

فرهیخته عزیز لطفاً جهت دسترسی به این آموزه ویدئویی؛ پیکج مقابل را تهیه فرمایید: دسترسی به آموزش اتوکد مکانیکال.
دوره ها
درس ها
طهاکو من
0