Skip to main content

افزودن و ویرایش یک parts list یا لیست قطعات

Inserting and editing a parts list

آموزش نحوه افزودن و ویرایش یک Part List یا لیست قطعات در فضای کار Mechanical نقشه های موجود در نرم افزار اتوکد مکانیکال

فرهیخته عزیز لطفاً جهت دسترسی به این آموزه ویدئویی؛ پیکج مقابل را تهیه فرمایید: دسترسی به آموزش اتوکد مکانیکال.
دوره ها
درس ها
طهاکو من
0