Skip to main content

بکارگیری Fill Layerهای Color ،Gradient و Pattern برای ایجاد احساس و دید بهتر در تصویر از نگاه بیننده

Using color, gradient, and pattern fill

بررسی روش های ترکیبی برای ساخت یک بافت فرسایشی چه از طریق ادغام یک texture با یک طرح با مد blend و چه از طریق اقدام خود شکل با یک لایه texture در فتوشاپ

فرهیخته عزیز لطفاً جهت دسترسی به این آموزه ویدئویی؛ پیکج مقابل را تهیه فرمایید: دسترسی به آموزش فتوشاپ، طراحی.
دوره ها
درس ها
طهاکو من
0