Skip to main content

ویرایش و ترکیب اشکال یا shapeها در فتوشاپ

Modifying and combining shapes
آموزش جامع نحوه ادغام و ترکیب اشکال در فتوشاپ جهت خلق طرح ها بهمراه بررسی روش ذخیره پریست های حاصل از ویرایش shape ها برای استفاده مجدد
فرهیخته عزیز لطفاً جهت دسترسی به این آموزه ویدئویی؛ پیکج مقابل را تهیه فرمایید: دسترسی به آموزش فتوشاپ، طراحی.
دوره ها
درس ها
طهاکو من
0